Erasmus+

erasmus logo

ארסמוס+ הוא תכנית של האיחוד האירופי להשכלה, הדרכה, צעירים וספורט לשנים 2014-2021.

האוניברסיטה העברית משתתפת פעילה בתוכנית מאז הקמתה וחתמה על הסכמי ארסמוס+ עם מעל 40 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית "KA1: International Credit Mobility"  .

במסגרת תוכנית זו מממן האיחוד האירופי מלגות לסטודנטים וחוקרים לצורך השתתפות בלימודים ובפעילות אקדמית משותפת.

יש מגוון רחב של אפשרויות לימודים במוסדות שונים באירופה  - מומלץ לבדוק את הקולות קוראים המתפרסמים מדי שנה ולגלות את היעד המתאים ביותר עבורך!