How to apply

מועדי הגשה לתכניות לחילופין

מדי שנה, המשרד הבינלאומי מפרסם קול קורא להגשת בקשות לתכניות חילופי סטודנטים לשנה עוקבת. במהלך חודש נובמבר יוצא קול קורא לחילופין במסגרת הסכמים אוניברסיטאיים ותכנית ארסמוס +. בנוסף, במהלך השנה יוצאים קולות קוראים לקורסי קיץ ו/או תכניות ייחודיות המפורסמות אד-הוק. יש לעקוב אחר הפרסומים השונים באימייל ובאתר המשרד הבינלאומי.

מי רשאי להגיש מועמדות?

-         כל סטודנט באוניברסיטה לתארים בוגר, מוסמך ודוקטורט (למעט תלמידי שנה א' לתואר בוגר). היציאה לחילופין בפועל היא משנה ג' לתואר בוגר ואילך.

-          ממוצע ציונים כללי מעל 80.

 הליך הגשת הבקשה:

לפני הגשת מועמדות לתכנית החילופין , יש להיכנס לאתרי האוניברסיטאות המוצעות השונות ולבחון בקפידה את תכניות הלימודים המוצעות שם לתלמידי חילופין, על מנת למצוא קורסים מתאימים במוסד המארח שיחליפו קורסי בחירה מתחום הלימוד של המועמד הפוטנציאלי.

כמו כן ניתן למצוא שם פרטים חיוניים כגון:  דרישות אקדמיות מוקדמות, דרישות שפה, ויזה, מגורים ועוד.

הגשת מועמדות לתכנית היא מקוונת דרך אתר המלגות (רק במועדים שיתפרסמו בקול קורא).

 טפסים נדרשים להעלאה לאתר המלגות:

v      קורות חיים (באנגלית)

v      גיליונות ציונים:

            -  עברית - עם ממוצע רב שנתי.

            - אנגלית - גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה.

v      מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד (באנגלית).

v      מכתב המלצה אחד לפחות (באנגלית) ממרצה בכיר באוניברסיטה.

v      אישור ידיעת שפה (למוסדות שאינן דוברות אנגלית), כפי שיופיע בקול קורא.   

שפת הלימוד:

v      ברוב המוסדות המשתתפים בתכניות החילופין נדרשת בקיאות בשפה האנגלית. במוסדות מסוימים נדרשת ידיעה של שפה זרה אחרת, השפה המקומית (גרמנית, צרפתית, ספרדית, איטלקית, סינית ויפנית). ישנן אוניברסיטאות המאפשרות קורסים אינטנסיביים ללימוד השפה המקומית, במהלך תכנית החילופין, בעלות סמלית.

v      הסטודנטים שיתקבלו לתכנית  במוסדות הדוברות אנגלית יידרשו לעמוד בציון סף של מבחן TOEFL/IELTS (מבחן  TOEFL)  בהתאם לדרישת האוניברסיטה המארחת.

  מה כוללת המלגה ?

v      המלגה כוללת פטור משכר לימוד במוסד המארח.  הסטודנט יהיה רשום מראש באוניברסיטה העברית ויחויב בשכר לימוד, בהתאם לכללים.

v      מענק חד פעמי בסך 500$ (בתנאי שהסטודנט אינו מקבל תמיכה מעל 1000$ מגורמים אחרים עבור היציאה לחילופין). 

 

ברוב המקרים, הוצאות הטיסה, המחייה, הוויזה והביטוח הבריאותי הם על חשבון הסטודנט.

v      במוסדות מסוימים המלגה כוללת גם מלגת מחיה ו/או מלגת דיור ו/או ביטוח בריאות.

v      מלגאי Erasmus+ יקבלו מימון עבור כרטיס טיסה ומלגה חודשית ע"ס כ- 800 יורו לחודש.

 אופן הרישום באוניברסיטה העברית טרם היציאה לחו"ל:

v      סטודנטים שיתקבלו לתכנית לחילופי סטודנטים יידרשו לקבל אישור אקדמי לקורסים אשר בכוונתם ללמוד בחו"ל, מהמזכירות לענייני הוראה בפקולטת האם, טרם היציאה ללימודים שם.

v      סטודנט לתואר בוגר נדרש ללמוד במוסד המארח קורסים השווים ל: 10 נ"זים במינימום ועד 20 נז"ם במקסימום.

v      סטודנט לתואר מוסמך - גמיש יותר ונתון להחלטת הפקולטה, בהסתמך על שלב הלימודים במוסמך (עיוני/מחקרי).

 v      סטודנט היוצא ללימודים בחו"ל לסמסטר אחד לא יוכל ללמוד באוניברסיטה העברית בקורס שנתי.

v      סטודנטים לשנים המתקדמות לתואר (ג' לבוגר, ב' למוסמך) יבררו בפקולטה מראש מהם החובות המתקדמים לתואר, כמו עבודות סמינריוניות ועבודת גמר שחייבים להילמד במסגרת לימודיהם באוניברסיטה העברית, ולא בחו"ל. יתכן שהדבר יגרום להארכת משך הלימודים לתואר כולל המשתמע מכך לגבי תשלום שכר לימוד.

v      הטיפול בזיכויים האקדמיים ובחיוב של תשלום שכר הלימוד בגינם, יתבצע רק לאחר החזרה לארץ.

v      קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת הסכמי חליפין שיוכרו באוניברסיטה העברית לא יזוכו בציון מספרי אלא בנקודות זכות בלבד.