Step 2 : Apply

 

איך מגישים בקשה לחילופי סטודנטים?

שקלת היטב את כל השיקולים לגבי יציאתך לחו"ל והחלטת להגיש בקשה! איך עושים זאת?

בגדול, ישנם שני שלבים:

1) הגשת מועמדות לתוכנית החילופין של האוניברסיטה העברית

2) הגשת מועמדות למוסד המבוקש בחו"ל ׁ, לאחר הקבלה לתוכנית חילופי סטודנטים. ראה שלב 3

 

בשלב ראשון, הגשת מועמדות לתכנית חילופי סטודנטים של האוניברסיטה העברית היא מקוונת דרך אתר המלגות 

- יש להתחבר באמצעות חשבון ההתחברות למחשבי החוות בקמפוס. 

- יש לשים לב להקליד cc\ לפני שם המשתמש, בצורה הבאה – cc\username

- אפשר לשחזר את פרטי החשבון כאן  

 

- לאחר הכניסה, צריך לבחור בתפריט את The International Office ולאחר מכן את התוכנית הרלוונטית וללחוץ Apply. אז תועבר לאתר עצמו למילוי טופס הרישום והעלאת  מסמכים כפי שכתוב בהוראות.

- באתר יש למלא טופס עם הפרטים האישיים שלך, ולבחור עד 3 מוסדות בחו"ל שתהיה מעוניין ללמוד בהם לפי סדר עדיפויות. כולל בחירת 5 קורסים שבדקת במוסד המארח והיית מעוניין ללמוד בכל אחד מהמוסדות. 

לתשומת ליבך: רשימה זו של קורסים משמש רק כתוכנית לימודים ראשונית לצורך שיפוט ובדיקת התאמתך ללימודים בחו"ל. אין צורך לקבל אישור מראש על קורסים אלה ע"י היועץ שלך בשלב זה.

יש  לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: 

1. קורות חיים (באנגלית) 

2. גיליונות ציונים בעברית ובאנגלית: 

עברית (עם ממוצע, מכל שנות הלימודים באוניברסיטה, בכל התארים  ניתן להדפיס ממערכת המידע האישי באינטרנט), ואנגלית - גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה. 

3. מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש (באנגלית): 

יש לתאר במכתב את הסיבות לבחירתך את המוסד/ות שבהם אתה מתעניין ללמוד, תוך התייחסות לקשר בין תכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים ולקורסים שציינת בטופס הבקשה האלקטרוני באתר המלגות, לימודי שפה ו/או רב תרבותיות.

4. סטודנטים לתואר שני ושלישי: מכתב המלצה (אחד לפחות) באנגלית ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות מופנה ל: 

"To Whom It May Concern" ומוגש ע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר.

5. במוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם לקבלה לתכנית. יש לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח ולהחתים טופס אישור ידיעת שפה כנדרש.

לתשומת ליבכם: 

בקשות שלא יוגשו במלואן לא יובאו לוועדת שיפוט. 

בקשות שתוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תועברנה לשיפוט.

לשאלות טכניות לגבי הרישום המקוון, ניתן לפנות, דוא"ל: helpdesk@ekmd.huji.ac.il

 

שלב השיפוט 

לאחר סגירת הקול קורא, הבקשות תועברנה לועדת שיפוט פקולטטית/אוניברסיטאית להערכה ושיפוט. 

עמידה בתנאים המפורסמים להגשת מועמדות אין פירושה קבלה אוטומטית לתכנית חילופין. 

תוצאות השיפוט – מכתבי קבלה ודחייה יימסרו למגישים בתום תהליך השיפוט בחודשיים מסגירת הקול קורא.