Step 5 : Return to HUJI

 

חזרה לאוניברסיטה העברית

אנו מקווים כי תקופת החילופין שלך היתה חוויה נפלאה והזדמנות ללמידה משמעותית הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.

אתה עלול לחוות רגשות מעורבים או קושי מסוים עם חזרתך. חשוב שתדע שקיימת אפשרות לקבלת עזרה. ניתן לפנות לשרותי ייעוץ לעזרה במידת הצורך.

 

מה עליך לעשות עם חזרתך?

- הכרה בקורסים

כאמור, הטיפול בזיכויים האקדמיים ובחיוב של תשלום שכר הלימוד בגינם, יתבצע רק לאחר החזרה לארץ.

עם החזרה ארצה, עליך להציג גיליון ציונים פנימי של הקורסים שלמדת בחו"ל לצורך בניית תכנית לימודיך באוניברסיטה העברית. זיכוי על הקורסים ידווח לאחר קבלת גיליון ציונים רשמי מהאוניברסיטה בה למדת אשר יועבר בצורה אלקטרונית או במסמך קשיח עד שלושה חודשים לכל היותר מיום חזרתך מחו"ל. הזיכוי יינתן על פי כללי השקילות.

קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת הסכמי חליפין שיוכרו באוניברסיטה העברית לא יזוכו בציון מספרי אלא בנקודות זכות בלבד.

- דוח משוב

עם חזרתך יישלח אליך בדוא"ל בקשה להגיש משוב על החוויה שלך – זה מידע חשוב לנו  ולדורות הבאים של הסטודנטים היוצאים!

- מפגשים עם סטודנטים

הרשות לבינלאומיות מקיימת אירועים משותפים לסטודנטים בינלאומיים ולסטודנטים ישראליים שהיו בחילופין מספר פעמים בשנה, במטרה ליצור קשרים אישיים ולשתף מידע. נשמח אם תיקח חלק באירועים אלה. זו הזדמנות לפגוש סטודנטים מהמוסד שממנו חזרת, ליצור קשרים נוספים ולשתף בחוויה האישית שלך. נשמח מאוד על השתתפותך!